5 ᨽᩣᨵᩦᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶ 1

5 ᨽᩣᨵᩦᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨᨧᩢᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶ 1

——————————–
5 ᨽᩣᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨ ᩅᩤ᩠ᨦᨹᩯ᩠ᨶᨧᩢᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᨵᩦᨯᩴ᩠ᨿ ᩃᩪᩁᩈᩮᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨴ᩠ᨦᩨ 5 ᨽᩣᨵᩦ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨠ᩠ᨶᩢ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 26/01/2016 ᨴᩦ᩵ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨾᩣ ᨴᩦ᩵ᩅ᩠ᨿᨦᨿ᩠ᨶᩢ᩵ᨠᩩ᩵ᨦ

ᨩᩣ᩠ᨿᩋ᩠ᩋ᩵ᨦᨽᩦᩰᨪ ᩁ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨽᩣᨵᩦ PSDP ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨣᨱᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨽᩣᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨ ᨧᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩣᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩓᩢᨧᩢᨷᩕᨠ᩠ᩋᨷᨻᩱᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨹᩪᩢᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁ 30 ᨣᩳ᩶ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨲᩯ᩵ᩃᩡᨽᩣᨵᩦ 6 ᨣᩳ᩶ ᪨ ᨣᨱᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁ ᨲᩯ᩵ᩃᩡᨽᩣᨵᩦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩨ᩶ᨯᩱᩢᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᩓ᩠ᩅᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨸᩦ

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᩅᨾᨽᩣᨵᩦᨡᩮᩢᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩᩣ᩠ᩅᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨ ᨯᩱᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᨡᩳᩉᩨ᩶ᩁ᩠ᩅᨾᨠ᩠ᨶᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦ ᩓᩢ ᨽᩣᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨣᩢᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᩅᨾᨩᩣ᩠ᨲᨩᩣ᩠ᩅᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨᩉᩨ᩶ᩉ᩠ᨠᩧᩉ᩠ᨶᩣᨸᩮ᩠ᨶᩉ᩠ᨾᩢᩢᩁᨠᩯ᩠ᨶ᩵ ᩉᩮᩖᩨᩋᩈᩮᨶᩦ᩶ ᨩᩣ᩠ᨿᨾᩣ᩠ᨶᨩᩳ᩵ᨿ᩠ᨶᩥ᩵ ᨡᩮᩃᩣᨽᩣᨵᩦ KNP ᨿ᩠ᨦᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨳᩯ᩠ᨦᩢᩅᩤ᩵ ᨽᩣᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᩋᨦᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨠᩯᩢᨡᩱ ᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨ (ᩁᩢᨭᩛᨵᨾ᩠ᨾᨶᩪᨬ) ᨸᩦ 2551 ᩋ᩠ᨶᩢᩃᩪᨠᩈ᩠ᨠᩧᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪᩢᨡ᩠ᨿᩁᨡ᩠ᨶᩨ᩶ ᨳᩯ᩠ᨾᨳᩯ᩠ᨦᩢᨿ᩠ᨦᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩨ᩶ ᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨻᩦ᩵ᨶ᩠ᩋᩢᨦᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨲ ᨯᩱᩢᨷ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᩈ᩠ᨾᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨯᩪᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩁ᩠ᩋᨾᨻ᩠ᨦᩫᨠ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᨵᩦᨯᩴ᩠ᨿ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨡ᩵ᩣ᩠ᩅᨧᩣ᩠ᨠ…คนชายข่าว คนชายขอบ