ᩈᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᪃ ᨽᩣᩈᩣ

 1. ᪁᪩ ᩉ᩠ᨾᩅ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ
  ——————————————–
  school   โรงเรียน  ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ
  nursery school  โรงเรียนอนุบาล ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨶᩢᩭ
  primary school  โรงเรียนประถม ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨳᩢᩣ᩠ᨿᨣᩮᩢᩢᩣ
  secondary school โรงเรียนมัธยม ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨳᩢᩣ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᨦ
  state school โรงเรียนรัฐ ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩁᩢᨮ / ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩋᨩ᩠ᩅᩫᨿ
  private school / independent school   โรงเรียนเอกชน ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨷᩩᨣ᩠ᨣᩃᩥᨠ
  boarding school โรงเรียนประจำ ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨷᩕᨧᩴᩣ
  sixth-form college วิทยาลัยที่ให้การศึกษาขั้นสูง ᨣᩳᩃ᩼ᩃ᩠ᨿᨯᨧ᩼ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨩ᩠ᨶᩢᩢᩈᩪᨦ
  technical college วิทยาลัยเทคนิค ᨣᩳᩃ᩼ᩃ᩠ᨿᨯᨧ᩼ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᨶᩣ᩠ᨿᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ
  vocational college วิทยาลัยอาชีพ ᨣᩳᩃ᩠ᨿᨯᨧ᩼ᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩅᩥᨩᩣᩃᩢ᩠ᨿᨦᨲ᩠ᩅᩫ
  art college  วิทยาลัยศิลป์ ᨣᩳᩃ᩼ᩃ᩠ᨿᨯᨧ᩼ᩈᩥᩃᨷ
  teacher training college  วิทยาลัยฝึกหัดครู ᨣᩳᩃ᩼ᩃ᩠ᨿᨯᨧ᩼ᨺ᩠ᨠᩧᩉ᩠ᨯᩢᨣᩕᩪ
  university  มหาวิทยาลัย ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ (ᨿᩪᨶᩥᩅᩮ᩠ᩋᩨᩁ᩼ᨪᩥᨴᩥ)
 2. ᪂᪩ ᩉ᩠ᨾᩅ᩠ᨯᩈᨳᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᨿᩁ
  ————————————————
  classroom  ห้องเรียน ᩉ᩠ᩋᩢᨦᩁ᩠ᨿᩁ
  desk โต๊ะเรียน ᨴᩰᩢᩁ᩠ᨿᩁ
  blackboard กระดานดำ ᨸᩯ᩠ᨶᩢᨸᩪᩁᨯᩴᩣ
  whiteboard กระดานขาว ᨸᩯ᩠ᨶᩢᨸᩪᩁᨡᩣ᩠ᩅ
  chalk  ชอล์ก ᨫ᩠ᩋᩢᨠᨣ᩼ (ᨾᩮ᩵ᨹ᩠ᩅᩥ᩵)
  marker pen / marker  ปากกาเขียนกระดาน  ᨸ᩠ᨯᩥᨲᩯ᩠ᨾᩢᨸᩯ᩠ᨶᩢᨸᩪᩁ
  pen ปากกา ᨸ᩠ᨯᩥ
  pencil ดินสอ ᨠᩴᩣᨠᩪ᩵
  exercise book หนังสือแบบฝึกหัด ᨻᩢ᩠ᨷᨷᩯ᩠ᨷᨺ᩠ᨠᩧᩉ᩠ᨶᩢ
  lesson บทเรียน ᨷ᩠ᨴᩫᩁ᩠ᨿᩁ
  homework การบ้าน ᨠᩣ᩠ᩁᨷᩤ᩠ᨶᩢ
  test แบบทดสอบ ᨷᩯ᩠ᨷᨩᩣ᩠ᨾᩈ᩠ᩋᨷ
  term ภาคเรียน ᨽᩣ᩠ᨣᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁ
  half term ครึ่งภาคเรียน ᨤ᩠ᨦᩨ᩵ᨽᩣ᩠ᨣᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁ
  class ชั้นเรียน ᨩ᩠ᨶᩢᩢᩁ᩠ᨿᩁ
  reading การอ่าน ᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ
  writing การเขียน  ᨠᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᨿᩁ ᪨ ᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢ
  arithmetic เลขคณิต ᩃᩮ᩠ᨡᨣᨱ᩠ᨶᩢ (ᩈᩘᨡ᩠ᨿᩁ)
  spelling  การสะกด ᨠᩣ᩠ᩁᨽ᩠ᨯᩢᨾᩱᩢ
  to read อ่าน ᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩵ᩣ᩠ᨶ
  to write เขียน ᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᪨ ᨡ᩠ᨿᩁ
  to spell  สะกด ᨽ᩠ᨯᩢᨾᩱᩢ
  to teach สอน ᩈ᩠ᩋᩁ
  head teacher ครูใหญ่ ᨣᩕᩪᩉᩱ᩠ᨿ᩵
  headmaster  อาจารย์ใหญ่ชาย ᨻᩳ᩵ᨣᩕᩪᩉᩱ᩠ᨿ᩵
  headmistress  อาจารย์ใหญ่หญิง ᨾᩯ᩵ᨣᩕᩪᩱᩉ᩠ᨿ᩵
  teacher  ครู ᨣᩕᩪ
  pupil นักเรียน ᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁ ᪨ ᩃᩪᨠᩁ᩠ᨿᩁ
  head boy หัวหน้านักเรียนชาย ᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨩᩣ᩠ᨿ
  head girl หัวหน้านักเรียนหญิง ᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨶ᩠ᨠᩢᩁ᩠ᨿᩁᨿ᩠ᨦᩥ
  prefect  เจ้าหน้าที่ ᨧᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵
  school governor / governor  ผู้ควบคุมโรงเรียน ᨹᩪᩢᨤ᩠ᩅᨷᨣᩩᨾᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ
  register ลงทะเบียน ᩃ᩠ᨦᩫᨩᩨ᩵ ᪨ ᨸ᩠ᩋ᩵ᩁᩈᩮ᩠ᨶᩢᨩᩨ᩵
  assembly การประชุม ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾ
  break ช่วงพัก ᩅ᩠ᩅ᩵ᨦᨿ᩠ᨦᩢᩢ
  school holidays วันหยุดของโรงเรียน ᩅ᩠ᨶᩢᩃ᩠ᨦᩫᩁ᩠ᨿᩁᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ ᪨ ᩅ᩠ᨯᩢᨸ᩠ᨯᩥᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ
  school meals มื้ออาหารที่โรงเรียน ᨲ᩵ᩣᨡᩮᩢᩢᩣᨴᩦ᩵ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ
  school dinners อาหารโรงเรียน ᩋᩣᩉᩣ᩠ᩁᨡ᩠ᩋᨦᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ
 3. ᪃᪩ ᩉ᩠ᨾᩅ᩠ᨯᩈᨳᩣ᩠ᨶᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁ
  ———————————–
  computer room ห้องคอมพิวเตอร์ ᩉ᩠ᩋᩢᨦᨤ᩠ᩋᨾᨽ᩠ᩅᩥᨴᩮ᩠ᩋᩨᩁ᩼
  cloakroom  ห้องแขวนเสื้อคลุม ᩉ᩠ᩋᩢᨦᨠᩮ᩠ᨷᩈᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨡᩯ᩠ᨶᨿᩣ᩠ᩅ
  changing room ห้องเปลี่ยนชุด ᩉ᩠ᩋᩢᨦᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨤ᩠ᩅᩫ
  gym โรงยิม ᩉ᩠ᩋᩢᨦᩋ᩠ᩋᨠᩁᩯ᩠ᨦ
  playground สนามเด็กเล่น ᩈ᩠ᨶᩣ᩠ᨾᩃᩪᨠᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᩉᩮᩖᩢᩁ
  library ห้องสมุด ᩉ᩠ᩋᩢᨦᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ ᪨ ᩉᩳᩉ᩠ᨶᩢᨦᩈᩨ
  lecture hall  ห้องบรรยาย ᩉ᩠ᩋᩢᨦᨷ᩠ᨶᩢᨿᩣ᩠ᨿ ᪨ ᩉ᩠ᩋᩢᨦᩋᨵᩥᨷᩣ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾ
  laboratory ห้องปฏิบัติการ ᩉ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩠ᨴᩴᩣᨠᩣ᩠ᩁ (ᩉ᩠ᩋᩢᨦ Leb)
  language lab ห้องปฏิบัติการด้านภาษา ᩉ᩠ᩋᩢᩁᩁ᩠ᨿᩁᨽᩣᩈᩣ
  hall of residence หอพักนักศึกษา ᩁᩮ᩠ᨶᩨᨶ᩠ᩋᩁᨶ᩠ᨠᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ
  locker ล็อกเกอร์ ᨠ᩵ᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᩅᩫ
  playing field สนามเล่น ᩈ᩠ᨶᩣ᩠ᨾᩉᩮᩖᩢᩁ
  sports hall ห้องเล่นกีฬา ᩉ᩠ᩋᩢᨦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮᩖᩢᩁᩁᩯ᩠ᨦ