ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ

81-
ᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩕᩪᨤᩴᩣᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᨵᨾ᩠ᨾᩈᩣᨾᩥ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨯᩱᩢᩅᩤ᩠ᨦᨹᩯ᩠ᨶᨠᩳ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ (Shan State Buddhism University : SSBU) ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲ᩠ᩋ᩵ᩁᨦᨣᩦ᩠ᨿ ᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢᨳ᩠ᩅᩢᩁᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩓᩢᨯᩱᩢᨸ᩠ᨯᩨᨸᩢᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨴᩤ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 7/2/16 ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩯ᩠ᨶ᩵ᨴ᩠ᨯᩢᨠᩢ᩠ᨷᩅ᩠ᨶᩢᨩᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᨩᩣ᩠ᨲᨴᩱ

87

ᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨸ᩠ᨯᩨᨸᩢᩣ᩠ᨿᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨴᩤ᩠ᨦᨣᨱᨠᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᨶᩥᨾᩫᨶ᩠ᨲ᩼ᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨲ᩠ᨶᩫᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨸ᩠ᨯᩫᨻ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᩈᩯ᩠ᨦᩉᩖᩢᩣ ᨻᩕᨣᩕᩪᨷᩤᨷᩩᨬᨩᩩ᩵ᨾ ᩮᨧᩢᩢᩣᩈ᩵ᩣᩉᩖᩅ᩠ᨦᨯᩭᩉᩯᩖᨾ ᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨸ᩠ᨯᩨᨸᩢᩣ᩠ᨿᨩ᩠ᩋᨾ ᩉᩮᩖᩨᩋᩈᩮᨶᩦ᩶ᨿ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢ ᨶᩥᨾᩫᨶ᩠ᨲ᩼ᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨵᩱ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩕᩦᩃᩘᨠᩣ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩈᨠ᩠ᨡᩥᨽᩥᨿᩣ᩠ᨶ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨯᩨᨸᩢᩣ᩠ᨿᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ

SSBU-Logo

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩖᩢᨠᨸᩮ᩠ᨦᩨᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨿ᩠ᨯᩨᨳᩨᩐᩢᩣᩉᩖᩢᨠᩈᩪᨲ᩠ᨲ᩼ᩉᩖᩣ᩠ᨿᪧᩮᨾ᩠ᨦᩨ ᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᨶᩯ᩠ᩅᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᨿᩁᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᩋᩁ ᨩᩮ᩠ᨶ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩈᩕᩦᩃᩘᨠᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨻᩁᩥᨴ᩠ᨯᩥᩈ᩼ (ᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼) ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

One Comment