ᨷᩅ᩠ᨲᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼

Valentine

ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼ (ᩅ᩠ᨶᩢᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢ) Valentine’s Day ᨸᩮ᩠ᨶᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ᨴᩩᨠᪧᨤ᩠ᨶᩫ ᨶᩣᩴᨯ᩠ᩋᨠᨾᩯ᩠ᨦᩈᩦ᩵ ᨾᩣᨾ᩠ᩋᨷᩉᩨ᩶ᨠ᩠ᨶᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩯ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᨦᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢᨴᩦ᩵ᨾᩦᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼ᨶᩦ᩶ ᨾᩦᨷᩕᨧᩴᩣᨴᩩᨠᪧᨸᩦ ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 14 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 2 ᨠᩃᩣ
ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᨶᩣᩴᩐᩢᩣᨷᩅ᩠ᨲᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣ ᨤᩱ᩵ᨩᩪᩈᩪ᩵ᨠ᩠ᨶᩢᨼ᩠ᨦᩢᨡᩢᩣ

ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼ Valentine’s Day ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩣᨲᩯ᩵ᩈᩱ᩠ᨾᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᨸᩣ᩠ᨶᩋᩣᨱᩣᨧ᩠ᨠᩢᩁᩰᨾ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 14 ᨡ᩠ᩋᨦᨴᩩᨠᪧᨸᩦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨩᩣ᩠ᩅᩁᩰᨾ᩠ᨶᩢᨡᩮᩢᩣᨧᩢᨾᩦᨻᩭᨨ᩠ᩃ᩠ᩋᨦᩋ᩠ᨶᩢᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨩᩪᨶᩰᩢ ᨹᩪᩢᨸᩮ᩠ᨶᩁᩣᨩᩥᨶᩦᨡ᩠ᩋᨦᨴᩮᩅᨯᩣᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᩅᩁᩰᨾ᩠ᨶᩢ ᨩᩣ᩠ᩅᩁᩰᨾ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨠᩫᩉ᩠ᨿ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᩁᩣᨩᩥᨶᩦᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨦᩣ᩠ᨶ ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 15 ᨣᩢᨾᩣᨧᩢ᩠ᨷᩈᩱ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨻᩭᨩᩣ᩠ᨿᨷᩤ᩠ᩅ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᩈᩣ᩠ᩅ ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨶᩱᨸᩣ᩠ᨶᨻᩕ᩠ᨿᩣᨧᨠ᩠ᨠᩅᨲ᩠ᨲᩥᨤᩃᩳᨯᩥᩋ᩠ᨯᩥᩈ᩼ (Emperor Claudius) ᨡ᩠ᩋᨦᩁᩰᨾ᩠ᨶᩢ ᩁᩰ᩠ᨾᨾᩉᩣᨶᨣ᩠ᩋᩁ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨠᩕᩈ᩠ᨲᩢᨲ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨠᩨᩁᩢᩣ᩠ᨿ ᩈ᩠ᨦᩫᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨦᩫᩕᨣᩣ᩠ᨾ ᩁᩫ᩠ᨷᩈ᩠ᨠᩧᨲ᩠ᨠᩧᨴᩳ ᩓᩢᩋ᩠ᩋᨠᨠ᩠ᨭᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩉᩢᩣ᩠ᨾ ᨷᩢᩉᩨ᩶ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨶᩥᨡᩯ᩠ᨠᨲᩯ᩠ᨦ᩵ᨦᩣ᩠ᨶ ᨴᩦ᩵ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᩰ᩠ᨾᨯᩰ᩠ᨿᩈᩮ᩠ᨯᨡᩣ᩠ᨯ

ᨴ᩠ᨯᩢᨠᩣᩃᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩩᨬᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨪᩮ᩠ᨶᨲ᩼ᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼ ᨷᩢᨣᩢ ᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨴᩥᨶ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩀᩪ᩵ᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᩰ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᩉ᩠ᨶᩢᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣᩳ᩶ᩈᩴ᩠ᨿ᩵ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨪᩮ᩠ᨶᨲ᩼ᨾᩁᩥᩋ᩠ᨯᩢᩈ᩼ ᨯᩱᩢᨧ᩠ᨯᩢᨸᩣ᩠ᨦᨡᩯ᩠ᨠᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩁ᩠ᨯᩥᨲ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ  ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨳᩪᨠᨧᩮᩢᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᩣᨴᩦ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨿᩢ᩠ᨷᨯᩱᩢᩓ᩠ᩅᩢᨲ᩠ᨯᩥᩈ᩠ᨶᩥᨴᩤ᩠ᨾ᩵ᨲᩣ᩠ᨿ ᨴ᩠ᨯᩢᨠᩣᩃᨾᩮ᩠ᨦᩨᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩩᨬᨹᩪᩢᨶᩦ᩶ᩀᩪ᩵ᨶᩱᨤ᩠ᩋᨠᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩱᩢᩉᩖᩫᨦᩁ᩠ᨠᩢᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨷᨶᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᨦᩥᨹᩪᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᩈᩣ᩠ᩅᨹᩪᩢᨣᩩᨾᨤ᩠ᩋᨠ ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨶᩣ᩠ᨦᨩᩪᩃᩮ᩠ᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨾᩣᨩᩱᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ ᨿᩣ᩠ᨾᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨳᩪᨠᨡ᩠ᨦᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨧᩢᨳᩪᨠᩃ᩠ᨦᩫᨴᩤ᩠ᨾ᩵ᨲᩣ᩠ᨿ ᨯᩱᩢᩈ᩠ᨦᩫ᩵ᨧ᩠ᨯᩫᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩉᩨ᩶ᨠᩯ᩵ᨶᩣ᩠ᨦᨩᩪᩃᩮ᩠ᨿ ᨹ᩠ᨶᩨᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨾ᩠ᨶᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ “From your Valentine” ᩓ᩠ᩅᩢᨳᩪᨠᩃ᩠ᨦᩫᨴᩤ᩠ᨾ᩵ᨲᩣ᩠ᨿᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 14/2/270

ᩃᩪᩁᩈᩮᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨣᩢᨯᩱᩢᨠᩮ᩠ᨷᨡ᩠ᩋᩁᨹᩦᨧᩮᩢᩢᩣᨷᩩᨬᨴᩦ᩵ ᩅ᩠ᨯᩢᨻᩁᩣᨪᩦᨯ᩠ᨿᨯᩈ᩼ (Praxedes) ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᩰ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ ᨶᩣ᩠ᨦᨩᩪᩃᩮ᩠ᨿ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨸᩪᨠᨯ᩠ᩋᨠᨾᩯ᩠ᨦᩈᩦ᩵ ᩅᩱᩢᩃ᩠ᩋᩢᨾᩁ᩠ᩋᨷᨠᩕᩣ᩠ᨷᨡ᩠ᩋᩁ ᩓᩢᩋ᩠ᩋᨠᨯ᩠ᩋᨠᩈᩦᨡ᩠ᩋ᩵ᨦ ᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢᨶᩦ᩶ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨾᩣᩉᩯ᩠ᨦ᩵ ᨯ᩠ᩋᨠᨾᩱᩢᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢ ᩈᩨ᩠ᨷᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢ