ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼

ᩁᩪᩢᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ (Tai Tham Unicode)

Tai Tham Unicode font ᨣᩨᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨾᩣᩕᨲᨮᩣ᩠ᨶᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨽᩣᩈᩣᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ (ᨡ᩠ᨶᩨ/ᩃᩨ᩶/ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ) ᩋ᩠ᨶᩢ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨡᩮᩢᩢᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ Unicode  ᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨴᩩᨠᪧᨽᩣᩈᩣᨶᩱᩃᩰ᩠ᨠ ᩋᨠ᩠ᨡᩁ ᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨾᩦᩁᩉᩢ᩠ᩈᨡ᩠ᩋᨦᨾ᩠ᨶᩢ ᨷᩢᨯᩱᩢᩈᩢ᩠ᨷᩈᩪᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨡ᩠ᩋᨦᨹᩱᪧᨾ᩠ᨶᩢᪧᨯᩰ᩠ᨿᨷᩢᨾᩦᨷᨬ᩠ᩉᩣ ᩓᩢᨷᩢᨯᩱᩢᩃ᩠ᩅ᩵ᨦ ᩃᩢᩴᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᩋᨠ᩠ᨡᩁᨡ᩠ᩋᨦᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩋ᩠ᨶᩢᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩁᩉᩢ᩠ᩈᩋᨠ᩠ᨡᩁᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ᩮᩈ ᩓ᩠ᩅᩢᩉᩮ᩠ᨯᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᩅ᩵ᨦᩃᩢᩴᩣᨽᩣᩈᩣᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ ᩓᩢᨷᩢᩋᩣ᩠ᨧᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨶᩱᩋ᩠ᨶᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨶᩮ᩠ᨯᨴ᩼ ᩓᩢᩁ᩠ᩅᨾᨳ᩠ᨦᩨᨾᩨᨳᩨᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ  ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨ ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨷᩯ᩠ᨷᨠᩮᩢ᩵ᩣ(Sangdang K….New) ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨤ᩠ᩋᨾᨽ᩠ᩅᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᩁᩪᩢᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᨿ᩠ᩋᩢᩁ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨯᩱᩢᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿᩉᩖᩫᨠᨲᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ᩉᩮ᩠ᨯᩋ᩠ᩋᨠᨾᩣ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩯ᩵ᩉᩮ᩠ᨯ ᨠ ᩯᨴ᩠ᨶ A  ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᨣᩭ ᨤ᩠ᩋᨾᨽ᩠ᩅᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢ ᨠ ᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶ A ᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩋ᩠ᨶᩢᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨴᩦ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᨲᩕᨮᩣ᩠ᨶᨶᩦ᩶ᨣᩢᨣᩨ ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨷᩯ᩠ᨷᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ (Unicode) ᨽᩣᩈᩣᩉᩱ᩠ᨶ ᨤ᩠ᩋᨾᨽᩥ᩠ᩅᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨣᩢᩁᩪᩢᨧ᩠ᨠᩢᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩦᨸᩮ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨾ᩠ᨶᩢᨴ᩠ᨯᩢᪧ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨴᩩᨠᨴᩦ᩵ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᨣᩢ ᨩᩱᩢᨶᩱᩋ᩠ᨶᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨶᩮ᩠ᨯᨴ᩼ᩓᩢᨾᩨᨳᩨ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᩋᩪᩢᨧᩣᨠ᩠ᨶᩢᨻᩱᨾᩣᨯᩱᩢ ᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨧᩯ᩠ᨠᩉᩨ᩶ᨶᩦ᩶ ᨣᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨩᩱᩢᨠᩢ᩠ᨷ ᨾᩨᨳᩨᩓᩢᩋ᩠ᨶᩥᨴᩮ᩠ᩋᩥᩁ᩼ᨶᩮ᩠ᨯᨴ᩼ᨣᩭᩓᩢ ᨲᩯ᩵ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᨣᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨩᩱᩢᨯᩱᩢᨶᩱ Adobe ᨴᩩᨠᩋ᩠ᨶᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨲᩯ᩵ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨯᩱᩢᨧᩯ᩠ᨠ ᨴ᩠ᨠᩧ ᩀᩪ᩵ᨶᩱᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᨸᩯ᩠ᨦᩓᩢᩃ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨾᩀᩪ᩵ ᨧᩢᩱᨯᩢᨶᩣᩴᨾᩣᨧᩯ᩠ᨠᩅ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨩᩮᩢᩢᩣᪧ (ᩋ᩠ᨯᩫᨧᩱᨳᩢᩣᩈᩮᨣᩴᩣ)

ᩉᩖᩢᨠᨸᩮ᩠ᨦᩨᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ (Unicode) ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢᨴᩩᨠᨽᩣᩈᩣᩓᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩵ᩴᩣᩉ᩠ᨶᩫᨯ ᩅᩥᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢᩅᩤ᩵ ᩈᩕᩡᨴᩩᨠᨲ᩠ᩅᩫᨲ᩠ᩋᩢᨦᨩ᩠ᩋᨾᩉᩖᩢᨦᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶ ᨷᩢᩅᩮ᩠ᨶᩢ ᩮ ᩯ ᩰ ᩱ ᩕ ᩋ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨣᩢᨲᩣ᩠ᨾ ᩅᩮᩃᩣᨲᩯ᩠ᨾᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢᨩ᩠ᩋᨾᩉᩖᩢᨦ ᨾ᩠ᨶᩢᨧᩢᩃᩯ᩠ᨶ᩵ᨻᩱᩀᩪ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩣᨣᩭᨯᩴ᩠ᨿᨾ᩠ᨶᩢ ᨳᩯ᩠ᨦᩢᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨣᩨ ᩠᩠ ᨲ᩠ᩅᩫᨴᩦ᩵ᨸ᩠᩵ᨿᩁᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶ ᩉᩨ᩶ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨽ᩠ᨯᩢ (ᨲ᩠ᩅᩫᩉᩢᩭ) ᨲᩮ᩠ᨠᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ᩠ᩅᩢ ᨲᩮ᩠ᨠᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶᨩ᩠ᩋᨾᩉᩖᩢᨦ ᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᨠᩣ᩠ᨿᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨽ᩠ᨯᩢ ᨷᩢᨣᩢ ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᨻᩱᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᩉᩖᩢᨠᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ (Unicode)
᪁᪨᪨ ᩮ ᩯ ᩱ ᩰ ᩕ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢᨩ᩠ᩋᨾᩉᩖᩢᨦᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ ᩉᩢᩣ᩠ᨾᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᨾᩣᨡ᩠ᨶᩢᩢᨠᩣ᩠ᨦ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵
ᨠ+ᩮ ᨧᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨠᩮ ᪨ ᨧ+ᩱ ᨧᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨧᩱ ᪨ ᨻ+ᩕ ᨧᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨻᩕ
᪂᪨᪨ ᨣ᩠ᨶᩢᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᨲᩱᩢᩉᩨ᩶ᨲᩯ᩠ᨾᩢᩋ᩠ᩋᩁᨴᩤ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ ᨠ᩠ᨶᩥ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨠ+᩠+ᨶ+ᨠᩥ
ᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨾ+ᩮ+᩠+ᨦ+ᨠᩨ
᪃᪨᪨ ᨠᩥ ᨠᩦ ᨠᩧ ᨠᩨ ᨠᩳ ᨠᩫ ᨠᩴ ᩓᩢᨾᩱᩢᩉ᩠ᨿᩢᨠ/ᨪ᩠ᨯᩢ ᨲ᩠ᩋᩢᨦᨲᩯ᩠ᨾᩢᨳ᩠ᨯᩢᨠ᩠ᨶᩢᨻᩱ ᩉᩢᩣ᩠ᨾᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᩈ᩠ᨦᩢᨾᩣᨡ᩠ᨶᩢᩢ
ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ ᨴᩦ᩵ ᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨴ+ᨠᩦ+ᩉ᩠ᨿᩢᨠ ᪨ ᨩ᩠ᨶᩥᩢ ᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨩ+᩠+ᨶ+ᨠᩥ+ᨪ᩠ᨯᩢ
᪄᪨᪨ ᨻ᩠ᨿᨬ᩠ᨩᨶᨽ᩠ᨯᩢᩉᩣ᩠ᨦᨿᩣ᩠ᩅ ᨣᩨ  ᩠ᨷ  ᩠ᨿ  ᩭ  ᩠ᩈ  ᩠ᨥ  ᩠ᨰ  ᩠ᩃ ᨣ᩠ᨶᩢᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋ ᩉᩨ᩶ᨲᩯ᩠ᨾᩢᨲ᩠ᩅᩫᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᩋ᩠ᩋᩁ
ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ ᨴᩥ᩠ᨷ ᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨴ+ᨠᩥ+᩠+ᨷ ᪨ ᨶᩢᩭ ᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨶ+ᨪ᩠ᨯᩢ+ᨠᩭ ᪨ ᩁᩣ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᩃ ᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᩅ+ᨪ᩠ᨯᩢ+᩠+ᩃ

2 Comments