ᨧᩩᩢᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧ

stamp

 

ᨡᩮᩢᩢᩣᩱᨧᨡᩳ᩶ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩩᩢᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣ
————————–
ᩉ᩠ᨶᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᨶᩫ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨳ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᩋᩪᩢᨧᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᨠᩫᩃ᩠ᨦᩫᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩉᩨᨴᩯᩢ ᩓᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩤ᩵ᩉᩨ ᨡᩢᩣᨣᩢᨯᩱᩢᩉᩣᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨷᩕ᩠ᨿᨷᨴ᩠ᨿᨾ ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ ᨡᩮ᩠ᨾᩁ ᩃᩣ᩠ᩅ

ᨷᩤᩊᩦ ᩈ᩠ᨶᩢᩈᨠᩁ᩠ᨲᩥ ᨡ᩠ᨶᩨ ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨡᩯ᩵ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩣᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨾᩣᨷᩕ᩠ᨿᨷᨴ᩠ᨿᨾ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᨡᩳ᩶ᩈᩕᩩᨷᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨲᩣ᩠ᨾᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᨶᩱᨧᩩᩢᨾ ᨴᩦ᩵ᩉᩯ᩠ᨶᩅᩱᩢᨶᩦ᩶ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ ᪨᪨ ᨧᩩᩢᨾᩉ᩠ᨿᩥ᩵ᩁ ᩈ᩠ᨶᩣ᩠ᨾᨤᩴᩣᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧᨻᩕᨸᩮ᩠ᨶᨧᩮᩢᩢᩣ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᪨᪨ ᨷᨬ᩠ᩉᩣᨣᩢᨣᩨ ᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᩉ᩠ᨿᩥ᩵ᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᩈ᩠ᨦᩢ ᨸᩯ᩠ᩃᩅᩤ᩵ᩈ᩠ᨦᩢ ? ᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᩉ᩠ᨿᩥ᩵ᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᨡᩯ᩵ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩤ᩵ ᨠᩣ ᩁᩭ ᨧᩢᩴᩣ ᪨᪨ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨣᩴᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᨷᩕ᩠ᨿᨷᨴ᩠ᨿᨾᨣᩨ ᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᩉ᩠ᨿᩥ᩵ᩁᨶᩦ᩵ ᨸᩯ᩠ᩃᩅᩤ᩵ ᨶᩣᩴ᩶ᩉ᩠ᨾᩧᨠ ᪨᪨ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᨧᩩᩢᨾ ᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᩈᩣᩁᩮᩢᩣ ᨸ᩠ᩋ᩵ᨦᩅᩤ᩵ ᩁᩭ ᩅ᩠ᨦᩫ ᨯ᩠ᩅᨦ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᨧᩩᩢᨾᩉ᩠ᨿᩥ᩵ᩁ ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ ᨽᩣᩈᩣᨡ᩠ᨶᩨᩓᩢᨡᩯ᩵ᨻ᩠ᨦᩫ ᨴ᩠ᨦᩢᩈ᩠ᩋᨦᨣᩴᩣ ᨣᩨ ᨧᩩᩢᨾ ᩓᩢ ᩉ᩠ᨿᩥ᩵ᩁ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩰ᩠ᨿᨷᩁᩥᨿᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨳ᩠ᨦᩨ ᨠᩣ ᨧᩩᩢᨾ ᩋ᩠ᨶᩢᨩᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨣᩕᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨷᩕᨧᩴᩣᨲ᩠ᩅᩫ ᨷᩢᨣᩢᨩᩩᨾᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨣᩴᩣᨵᩱ᩠ᨿᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ตรา ตราประทับ ᨣᩴᩣᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ᩅᩤ᩵ Stamp ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᩓᩢ ᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᨧᩩᩢᨾᩉ᩠ᨿᩥ᩵ᩁᨶᩦ᩶ ᨷᩢᨩᩱ᩵ᩅᩤ᩵ ᨷᩢᨾᩦᨩᩱᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ ᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᨡᩮᩢᩣᨣᩢᨩᩱᩢᨣᩴᩣᨶᩦ᩶ᩀᩪ᩵ᩓ

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨴᩦ᩵ᨻᩱᨴᩦ᩵ᨾᩣᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᨧᩢᩉᩣᩉᩖᩢᨠᨮᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨴᩯᩢᪧᨲᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᩅᩫᨷᩢᨯᩱᩢ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᩋᩣ᩠ᨧᩃᩣ᩠ᨾᩐᩢᩣᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨤᩢᩣ᩠ᨶᨲᩯ᩠ᨾᩢᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨠᩕᩦ᩠ᨿᩣᩈᨯᩮ᩠ᨧᨴᩮᩢ᩵ᩣᨶᩦ᩶ᨠ᩠ᩋᩁᩓ