ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ

14218114_1239473896083220_1111815780_n
ᨹᩫ᩠ᩃᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᨾᩢᨠᩩᨾᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩱᨴᩈᩅᩤ᩠ᩁᨴᩦ᩵ ᪂᪁
ᨾᩦᨹᩪᩢᨶᩣᩴᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩥᩉ᩠ᨿᩩᨷᨠ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨩ᩠ᩋᨾᩉ᩠ᨶᩴᩣᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ
ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 31-8-2016

—————————————————-
ᨶᩣ᩠ᨦᩋ᩠ᩋ᩵ᨦᨪᩣ᩠ᨶᨪᩩᨣᩦ᩠᩵ᨿᨴᩦ᩵ᨸ᩠ᨠᩧᩈᩣᩁᩯ᩠ᨦ᩵ᩁᩢᨮ ᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᩅᩤ᩵ ᩋ᩠ᩋᩁᨴᩤ᩠ᨦᩈᩩᨯᩋ᩠ᨶᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩱᩉᩮ᩠ᨯ ᨣᩨ ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶ ᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩱᩢᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩣᩈ᩠ᨿᨦ ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨧᩢᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᨷ ᩓᩢᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨡ᩠ᩋᨷᨣᩩᨱᨳ᩠ᨦᩨᩏᨴ᩠ᨿᨦᩈ᩠ᨿ᩵ᨦ ᨴᩦ᩵ᨯᩱᩢᨡ᩠ᨯᩢᨧᩱᨲ᩠ᨯᩥᨲᩳ᩵ᨸ᩠ᩋᨦᨠᩣ᩠ᩁᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩈᩢᩣ᩠ᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦ ᨶᩱᨩᩩᨾᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᩉ᩠ᨿᩩᨷᨠ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨦᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩓᩢᨯᩱᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨦᩫᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨᨠ᩠ᨯᩧᨿᩨᨻᩱᩓ᩠ᩅᩢ 8 ᨩᩩᨾ ᩓᩢᨿ᩠ᨦᩢᨯᩱᩢ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨳᩯ᩠ᨦᩢᩅᩤ᩵ ᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨩᩪᨷᨶᩦ᩶ᨾᩦᨴᩤ᩠ᨦᨧᩱᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨴᩦ᩵ᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨩᩩᨾᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱ ᩓᩢᨠ᩠ᨯᩧᨿ᩠ᨦᩢᩢᨸᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᨠᩧ ᩓ᩠ᩅᩢᨶᩣᩴ᩶ᨻᩱᩈᩪ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶ ᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦᨠ᩠ᨶᩢᨶᩱᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨯᩱᩢ ᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨧᩢᨯᩱᩢᨩ᩠ᩅᩁ ᨠ᩠ᨯᩧᨿ᩠ᨦᩢᩢᩈ᩠ᨦᩫᨣᩕᩣ᩠ᨾ ᨶᩣᩴᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩩᨡᨾᩣᩈᩪ᩵ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ

ᨣᩴᩣᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩱᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨶᩣᩴ᩶ᨻᩱᩈᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨦᩫᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨᨠ᩠ᨯᩧᨿᩨᨶᩦ᩶ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ᨧᩢᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᩏᨾ᩠ᨶᩥᩋ᩠ᩋ᩵ᨦᩃ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨹᩪᩢᨶᩣᩴ᩶ᩈᩪᨦᩈᩩᨯ ᨡ᩠ᩋᨦᩃᩪᨠᩈ᩠ᨠᩧ ᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ 68 ᨹ᩵ᩣ᩠ᨶᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨾᩣ ᩃᩪᩁᩈᩮᨯᩱᩢᩁᩢ᩠ᨷᩑᨠᩁᩣ᩠ᨩᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᩋ᩠ᨦᩥᨣᩃ᩠ᨯᩥᩈ᩼ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨣᩢᨯᩱᩢᨲ᩠ᨠᩧᪧᨿᩨᪧᨠ᩠ᨶᩢᨻᩣ᩠ᨿᨶᩱᨾᩣᨷᩢᨡᩣ᩠ᨯ ᩓᩢᩃᩪᨠᩈ᩠ᨠᩧᨣᩢᨤᩱ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶ ᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨡ᩠ᩋᨦ ᨶᩣ᩠ᨦᩋ᩠ᩋ᩵ᨦᨪᩣ᩠ᨶᨪᩩᨣᩦ᩠᩵ᨿᨤᩱ᩵ᨸ᩠ᩋᨦᨸᩮ᩠ᨶ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨩᩱᩢᩅᩮᩃᩣᨾ᩠ᩋᨠ 5 ᨸᩦ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨷᩢᨤᩱ᩵ᩉᩨ᩶ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨯᩨᨿᩣ᩠ᨯᨵᩮ᩠ᨦᩨᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨻᩱ ᨯᩰ᩠ᨿᨧ᩵ᩴᩣᨻᩕᩰ᩠ᩋᩡᨠᩣ᩠ᩁᨠ᩠ᨯᩧᨿᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩃᩪᨠᩈ᩠ᨠᩧᨣᩢᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᨴᩦ᩵ᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯ ᨲᩣ᩠ᨾᨡᩳ᩶ᨲ᩠ᨠᩫᩃ᩠ᨦᩫᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨾᩦᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᩉ᩠ᨿᩩᨷᨠ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨦ 8 ᨩᩩᨾ ᨯᩱᩢᩃ᩠ᨦᩫᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨᨠ᩠ᨯᩧᨿᩨᩓ᩠ᩅᩢ ᩓᩢᨾᩦᩏᨾᩪᨴᩪ ᨪᩮᨽᩳ ᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩢᩣᨿᩣ᩠ᨦ KNU ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨡᩳ᩶ᨣᩴᩣᨶᩱᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾ ᨯᩰ᩠ᨿᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩱᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩅᩤ᩵ᨧᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᨲᩣ᩠ᨾᩈᨬ᩠ᨬᩣ ᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᨴᩩᨠᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾᨾᩦᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨯᩱᩢᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨸᩮ᩠ᨶᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᨶᩣᩴᨻᩱᩈᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶ ᩈᩉᨻᨶ᩠ᨵᩁᩢᨮ (ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨲᩩᨾ) ᨴᩦ᩵ᩯᨴᩢᪧᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨯᩱᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨧ᩠ᨿᩁᨧᩣᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨩᩩᨾᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᩉᩖᩣ᩠ᨿᪧᨩᩩᨾ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ᨩᩩᨾᨩᩣ᩠ᩅᨡᩣ᩠ᨦᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦᩢ ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩣᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ ᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨣᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨤᩱ᩵ᩉᩯ᩠ᨶᩉᩨ᩶ᩉ᩠ᨶᩢᨳ᩠ᨦᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩱ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨧᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶ ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨦᩫᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨᨠ᩠ᨯᩧᨿᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧᩢᨯᩱᩢᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨡᩳᩢᨲ᩠ᨠᩫᩃ᩠ᨦᩫᨠ᩠ᨶᩢ ᩃᩪᩁᩈᩮᨶᩦ᩶ᨻᩱᨳᩯ᩠ᨦᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩏᩉ᩠ᨦᩫᩈᩣ ᩁ᩠ᩋᨦᨷᩕᨵᩤ᩠ᨶ UNFC ᨽᩣᨵᩦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩠ᩋᩁᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᨿ᩠ᩋᨾᩁᩢ᩠ᨷᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨩᩩᨾᨻᩃ᩠ᩋ᩵ᨦᩓᩢᨣᩰᨣᩤ᩠ᨦᩢ ᨷᩢᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨩ᩠ᩋᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨤᩱ᩵ᨳ᩠ᩋᩁᨲ᩠ᩅᩫᨧᩣ᩠ᨠ UNFC ᩓᩢᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ UNFC ᩉᩱ᩠ᨾᩢᨧᩱᩀᩪ᩵ᨷᩢᨶᩢᩭ

ᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨦᩫᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨᨠ᩠ᨯᩧᨿᩨ NCA ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨡᩳ᩶ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩈ᩵ᩴᩣᨤᩢ᩠ᨬ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨩᩩᨾᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨳᩯ᩠ᨦᩢ 13 ᨩᩩᨾ ᩋ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᩃ᩠ᨦᩫᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨲ᩠ᨠᩧᨠ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵ᨤᩮ᩠ᩋᩨᪧᨿᩱᪧ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨸ᩠ᨦᩫᨧᩱᨴᩯᩢᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵

ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨶᩦ᩶ᨾᩦᨶᩣ᩠ᨿᨷ᩠ᨶᩢᨤᩦᨾᩪᩁ ᨡᩮᩃᩣᨶᩩᨠᩣ᩠ᩁᩈᩉᨷᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲ ᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨩ᩠ᩋᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩈ᩠ᩋ᩵ᩁᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᩉ᩠ᨶᩢᨳ᩠ᨦᩨᩅᩤ᩵ ᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩱᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶᨴᩯᩢ

ᨶᩣ᩠ᨿᨷ᩠ᨶᩢᨤᩦᨾᩪᩁ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨻ᩠ᩋᨠᨶᩦ᩶ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨩᩣ᩠ᨷᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢᨠᩢ᩠ᨷᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᨬ᩠ᨬᩣᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᩋ᩠ᨶᩢᩏᩋ᩠ᩋ᩵ᨦᨪᩣ᩠ᨶᨯᩱᩢᩉᩮ᩠ᨯᩅᩱᩢᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩓ᩠ᩅᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩢᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨾᩨᨠ᩠ᨶᩢᨴᩩᨠᪧᨩᩩᨾ ᩓ᩠ᩅᩢᨶᩣᩴᨻᩱᩈᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶ ᩈᩉᨻᨶ᩠ᨵᩁᩢᨮ (ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨲᩩᨾ Federal Union) ᩋ᩠ᨶᩢᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩀᩪ᩵ᩱᨶᨮᩣᨶᨴᩦ᩵ ᨴᩩᨠᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨩᩩᨾᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦ ᨠ᩠ᨶᩢ ᨯᩰ᩠ᨿᩉᩖᩢᨠᨷᨩᩣᨵᩥᨷᨲᩱ᩠ᨿᩓᩢᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨠᩫᨣᩕ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᩓᩢ UN ᨣᩢᨿ᩠ᨶᩥᨯᩦᨣᩢᩴᩣᨳᩯ᩠ᨾᨴᩩᨠᪧᨺ᩵ᩣ᩠ᨿ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᨷ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨᩉᩨ᩶ᩉ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨶᩣᩴ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨾᩣᨴᩯᩢ ᩅᩤ᩵ᨴᩦ᩵ᨲᩮ᩠ᨠᩨᨠᩣ᩠ᩁᨩᩱᩢᩃᩪᨠᩈ᩠ᨠᩧᨸ᩠ᨠᩫᨸ᩠ᩋᨦᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨷᩢᨩᩱ᩵ᨣ᩠ᩋᨦ

ᨴᩤ᩠ᨦᨴᩴ᩠ᨿᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᨩᩩᨾᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᩋ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨯᩱᩢ ᩃ᩠ᨦᩫᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨᨠ᩠ᨯᩧᨿᩨᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᨩᩩᨾᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᩉ᩠ᨿᩩᨷᨠ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨷᩢᨠ᩠ᨯᩧᨿᩨᨴᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨠᩣ᩠ᩁᨧᩢᩉ᩠ᨶᩢᨴᩤ᩠ᨦᨴᩴ᩠ᨿᨻᩱᨴᩤ᩠ᨦᨯᩱ ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨿᩣ᩠ᨠ

ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨶᩦ᩶ᨧᩢᨾᩦᨴ᩠ᨦᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦ 4 ᩅ᩠ᨶᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᨩᩩᨾᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨣ᩠ᨯᩧᩉ᩠ᨶᩢᨡ᩠ᩋᨦᨲ᩠ᨶᩫ ᩓᩢᨧᩢᨯᩱᩢᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩱᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧᩢᨯᩱᩢᨶᩣᩴᨻᩱᩈᩪ᩵ᨠᩣ᩠ᩁᩃ᩠ᨦᩫᩃᩣ᩠ᨿᨾᩨ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨ᩶ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶᩈᩨ᩠ᨷᨻᩱᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᨴᩦ᩵ᨾᩣ᪨᪨ สำนักข่าวชายขอบ