ᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦᩈᨲᩅᩤ᩠ᩁᨴᩦ᩵ (᪂᪁)

14218114_1239473896083220_1111815780_n

ᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦᩈᨲᩅᩤ᩠ᩁᨴᩦ᩵ (᪂᪁)
ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨾᩣᩋᩪᩢᨧᩣᨠ᩠ᨶᩢᩉᩮᩖᩢᩁ

————————————————

ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨠ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩮ᩵ᨸᩦ᩵ᨲᩳ᩵ ᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᨿᨠᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ ᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦᩈᨲᩅᩤ᩠ᩁᨴᩦ᩵(᪂᪁) ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨯᩰ᩠ᨿᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉᩖᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨧᩢᨸᩮ᩠ᨶᨻᩱᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨯᩦ ᨲᩯ᩵ᨾᩦᩉᩖᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩫᨯᩱᩢᨸ᩠ᨶᩢᨴᩤ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᩢᨳ᩠ᨦᩨᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨻ᩠ᩋᨠᨶᩦ᩶ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨩᩩᨾᨶᩩᨾᩋᩪᩢᨧᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨶᩱᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨣᩭᩓ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉ᩠ᩅᩫᨡᩳ᩶ᩈ᩵ᩴᩣᨤᩢ᩠ᨬᩋ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨦᩨᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨯᩱᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨳ᩠ᨦᩨ ᨠᩣ᩠ᩁᨡᩮᩢᩢᩣᨸᩮ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨲᩩ᩵ᨾ (ᩈᩉᨻᨶ᩠ᨵᩁᩢᨮ) ᨲᩣ᩠ᨾᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨴᩦ᩵ᩉᩖᩣ᩠ᨿᨺ᩵ᩣ᩠ᨿᨧᩱᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨤᩱ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᩉ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩱᩋ᩠ᩋᨠᨻᩱᨶ᩠ᨠᩢᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᨩᩩᨾᩅᩤᩢ ᩃᩪᩁᩈᩮᨯᩱᩢᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᨣᩢᨯᩱᩢᨳ᩠ᩋᩁᨲ᩠ᩅᩫᩋ᩠ᩋᨠᨧᩣ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨶᩦ᩶ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨷᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶

ᩮᩉᩖᩨᩋᩈᩮᨶᩦ᩶ᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧ ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨣᩴᩣᩉ᩠ᨶᩢᩓᩢᩉᩯ᩠ᨶᩉᩨ᩶ᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ ᨿ᩠ᩋᩢᩁᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩮ᩠ᨲᩩᨯᩱ ᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩃᩩᨠᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᩉ᩠ᨿᩩᨷᨠ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨦᨲᩳ᩵ᩈᩪᩢᨠᩢ᩠ᨷᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᩓᩢᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᩋᨾᨾᩣᨡᩮᩢᩢᩣᩁ᩠ᩅ᩵ᨾᨸᩣ᩠ᨦᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨶᩦ᩶ ᨣᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨤᩱ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᩴᨻᩱᩈᩪ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠ᩠ᨯᩢᨿᩮ᩠ᨶ ᩓᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩱᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᩅᩤ᩵ ᩁᩢᨮᨷᩣ᩠ᩃᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ᨧᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲ᩠ᨦᩢᩢᨧᩱ ᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩈᩣᨾᨣ᩠ᨣᩦ ᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢᨴᩩᨠᪧᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩨ ᨷᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨷᩯ᩠ᨦ᩵ᨿᩯ᩠ᨠ ᨧᩯ᩠ᨠᨹᩯᨠ᩠ᨶᩢ ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᨹᩱᪧᨾ᩠ᨶᩢᪧᩀᩪ᩵