ᩉᩮ᩠ᨲᩩᨯᩱᨩᩣ ᨩᩨ᩵ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩣ᩠ᨿ ?

ᨣ᩠ᨶᩢᩁᩮᩢᩣᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩈ᩠ᨦᩢᪧᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᩓᩢᨷᩢᩅᩤ᩵ᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩱ᩠ᨶᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᩈ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨲᩩᩉ᩠ᨶᩢ ᨣᩢᨣᩨᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨩᩨ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᨦ ᩅ᩠ᨯᩢᨣᩢᨯᩦ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨣᩢᨯᩦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨣᩢᨯᩦ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨸᩯ᩠ᨦᨻᩱᨲᩣ᩠ᨾᨠᩣᩃᩅᩮᩃᩣ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ ᨲᩯ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩦ᩶ ᩃᩣ᩠ᨦᨩᩨ᩵ᨣᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱᨲᩯ᩵ᨶᩢᩭ ᩃᩣ᩠ᨦᨩᩨ᩵ᨣᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢᨩᩨ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨸᩮ᩠ᨶᨷᨠᨲᩥᨵᨾ᩠ᨾᨯᩣ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠᩣᩃᩅᩮᩃᩣᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱ ᩈ᩠ᨦᩢᪧᨣᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱᨩ᩠ᩋᨾ᪨᪨

ᨾᩣᩅᩤ᩵ᨳ᩠ᨦᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ (ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ) ᩁᩮᩢᩣᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᩁᩮᩢᩣᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨻ᩠ᨶᩨᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨩᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᨣᩢᩉᩣ᩠ᨠᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᪧᨠ᩠ᨶᩢ ᨠᩢ᩠ᨷᨻ᩠ᨶᩨᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᪧ ᨧᩣ᩠ᨠᨩᩨ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨠᩣ᩠ᨿᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᨩᩨ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᨧᩣ᩠ᨠᩈ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨠᩣ᩠ᨿᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ ᨲᩯ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨵᩤ᩠ᨲᩩᨸᩢᩣ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨵᩤ᩠ᨲᩩᨻᩢᩣ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᪨ ᨲᩯ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ᨵᩤ᩠ᨲᩩᩉᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨯ᩠ᩅᩢᨦ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨵᩤ᩠ᨲᩩᩉᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨯ᩠ᩅ᩵ᨦ ᨲᩯ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨠᩩᩁᨼᩪᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨯ᩠ᩋᩁᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣ ᨿ᩠ᨦᩢᨾᩦᨳᩯ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨠᩢ

ᨣ᩠ᨶᩢᩁᩮᩢᩣᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨᨴᩦ᩵ᨶᩦ᩶ᩓ᩠ᩅᩢ ᩃᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩫᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ ᨸᩮ᩠ᨶᨻᩱᨯᩱᩢᩀᩪ᩵ᩌᩢᩣ? ᨾᩦᩉᩮ᩠ᨲᩩᨹᩫ᩠ᩃᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱ? ᨣᩴᩣᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᩁᩮᩢᩣᨧᩢᨾᩣᩋᩪᩢᨠ᩠ᨶᩢ ᩓᩢᨡᩢᩣᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨶᩢᩅᩱᩢᩀᩪ᩵ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦᩢᨾᩣᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨷᨧ᩠ᨧᩩᨷ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ᩈᩮᨠ᩠ᩋ᩵ᩁ ᩅᩤ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨩᩨ᩵ᨠᩣ᩠ᨿᨶᩦ᩶ ᩋ᩠ᨶᩢᩁᩮᩢᩣᨧᩮᩢᩢᩣᨡᩢᩣᨿ᩠ᨦᩢᨴ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢ ᨴ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨶᩥ ᨴ᩠ᨶᩢᩁᩪᩢ ᩀᩪ᩵ᨶᩦ᩶ ᩓᩢᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱᩃᩭᪧᩀᩪ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩦᩈ᩠ᨦᩢᨣᩭᪧ ᪁᪨᪨ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩋᩈᩰ᩠ᨠ ᨷᩢᨣᩢ ᩅ᩠ᨯᩢᩋᩈᩰ᩠ᨠ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᨤ᩠ᨶᩫᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ (ᩋᩣ᩠ᨧᨧᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨣᩢᨯᩱᩢ ᨷᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨸᩮ᩠ᨶᨲ᩠ᩅᩫᩃᩮ᩠ᨡᨯᩱᩢ) ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩋᩩᩈᩰ᩠ᨠ ᨷᩢᨣᩢ ᩅ᩠ᨯᩢᩋᩩᩈᩰ᩠ᨠ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩ᩠ᩋᨾᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨡᩮᩢᩣ ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨩ᩠ᩋᨾᨲ᩠ᩅᩫᩃ᩠ᨠᩦᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᩋ᩠ᨶᩢᨡᩮᩢᩣᨲᩯ᩠ᨾᩢᩅᩱᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ᩁᩮᩢᩣᨣᩢᩁᩪᩢᩓᩢᩉ᩠ᨶᩢᩓᩢᨿ᩠ᨶᩥᩀᩪ᩵ᩓ ᪨ ᪂᪨᪨ ᨵᩤ᩠ᨲᩩᩅ᩠ᨿᨦᨩᩱ᩠ᨿ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᨤ᩠ᨶᩫᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨣᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨵᩤ᩠ᨲᩩᨻ᩠ᨿᨦᨩᩱ᩠ᨿ ᪨ ᪃᪨᪨ ᨯ᩠ᩋᩁᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᨤ᩠ᨶᩫᩈ᩠ᩅ᩵ᩁᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᩁ᩠ᩋᩢᨦᩅᩤ᩵ ᨯᩭᩉᩖᩅ᩠ᨦ (ᩉᩖᩭᩉᩖᩅ᩠ᨦ) ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ ᪨᪨ ᩋᩈᩰ᩠ᨠ ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᩋᩩᩈᩰ᩠ᨠ ᪨ ᩅ᩠ᨿᨦᨩᩱ᩠ᨿ ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨻ᩠ᨿᨦᨩᩱ᩠ᨿ ᪨ ᨯ᩠ᩋᩁᩉᩖᩅ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨯᩭᩉᩖᩅ᩠ᨦ (ᩉᩖᩭᩉᩖᩅ᩠ᨦ) ᪨ ᨾ᩠ᩋ᩵ᩁᨪᩣ᩠ᨦ ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨣ᩠ᩋᨦᨪᩣ᩠ᨦ ᪨ ᨾ᩠ᩋ᩵ᩁᩁᩮ᩠ᩋᩨ ᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨷᩳ᩵ᩁᩮ᩠ᩋᩨ ᪨ ᩁᩮᩢᩣᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᨴ᩠ᨶᩢᩁᩪᩢᨴ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩢᨴ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨶᩥᩀᩪ᩵ᩓ᪨᪨

ᩉᩮ᩠ᨲᩩᩋ᩠ᨶᩢᨯᩱᨩᩣ ᨩᩨ᩵ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩣ᩠ᨿᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᨣᩴᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵ ᩈ᩠ᨿᨦᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᨯᩱᩢ ? ᨧᩣ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᨡᩢᩣᩈ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨲᩩᩉ᩠ᨶᩢ ᩓᩢᨣ᩠ᨯᩧᨩ᩠ᨿᩁᨩᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩋ᩠ᩋᨠᩋᩳᨶᩢᩭᪧᨡᩢᩣᨶᩦ᩶ ᨡᩢᩣᩉ᩠ᨶᩢᩅᩤ᩵ᨾᩦ ᪃ ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩁᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨣᩨ ᪁᪨᪨ ᨠᩣᩃᩅᩮᩃᩣᨸ᩠ᨿ᩵ᩁ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨸ᩠ᨿ᩵ᩁ ᩋ᩠ᨶᩢᨶᩦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨵᨾ᩠ᨾᨯᩣ ᪂᪨᪨ ᨤ᩠ᨶᩫᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᨲᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨽᩣᩈᩣᨾᩣᩀᩪ᩵ ᨤ᩠ᨶᩫᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨩᩣ᩠ᨲᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨽᩣᩈᩣᨾᩣᩀᩪ᩵ᩓ᩠ᩅᩢ ᨡᩮᩢᩣᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩᩨ᩵ᨲᩣ᩠ᨾᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨠᩮᩢ᩵ᩣᨯᩱᩢᨲ᩠ᨦᩢᩢᩅᩱᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁᨿᩣ᩠ᨠ ᩓᩢᩋᩣ᩠ᨧᨡ᩠ᨯᩢᩃ᩠ᨶᩥ᩶ᨡ᩠ᨯᩢᨣᩤ᩠ᨦᨡᩮᩢᩣ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨯᩱᩢᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱ ᩓᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨶᩥᨿ᩠ᨾᩫᨠ᩠ᨶᩢ ᩅᩣ᩠ᨿᩃᩪᩁᨾᩣᨾᩦᩁᩯ᩠ᨦᨣᩢᩴᩣᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨻᩮ᩠ᨶᩨ᩵ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᨩᩨ᩵ᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩣ᩠ᨿᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨿᨦᨡᩮᩢᩣ ᪃᪨᪨ ᩁᩢ᩠ᨷᩐᩢᩣᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵ᨾᩣᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱᩅᩤ᩵ ᨩᩨ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦ ᩓᩢᩐᩢᩣᨽᩣᩈᩣᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨾᩣᨲᩯ᩠ᨾᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨷᩢᩈᩣᨾᩣ᩠ᨳᨲᩯ᩠ᨾᩢᩉᩨ᩶ᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨯᩱᩢ 100 % ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨲᩯ᩠ᨾᩢᨣᩴᩣᩁᩮᩢᩣᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨽᩣᩈᩣᩋ᩠ᨶᩨ᩵ ᨣᩢᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨ᩶ᨠᩣ᩠ᩁᩋ᩠ᩋᨠᩈ᩠ᨿᨦᨻᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨻᩱ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨴᩦ᩵ᩁᩪᩢᩉ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵ᨿᩣ᩠ᨾᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ ᩁᩮᩢᩣᩐᩢᩣᨽᩣᩈᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨾᩣᨲᩯ᩠ᨾᩢ ᨩ᩠ᨿᨦᨲᩩᨦ ᨣᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨩᩣ᩠ᨿᨲᩰ᩠ᨦ᩵ ᪨ ᨡ᩠ᨶᩨ ᨣᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶ ᨣᩰ᩠ᨦ᩵ ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣ ᩅᩤ᩵ᨻᩳᨷᩢᨪᩢᩴᩣᨷᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᩓ᩠ᩅᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᨩ᩵ᩣ᩠ᨦᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨽᩣᩈᩣ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᩅᩤ᩵ ᨠᩃᩣᨺᩁ᩠ᨦᩢ᩵ᨡᩮᩢᩣᨾᩣᩋᩯ᩠ᩅ᩵ ᨡᩮᩢᩣᨣᩢᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩓᩢᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩᩨ᩵ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᪧᨾᩮ᩠ᨦᩨᩁᩮᩢᩣ ᩋ᩠ᨶᩢᨲᩯ᩠ᨾᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨽᩣᩈᩣᨡᩮᩢᩣ ᩈ᩠ᨿᨦᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩣ᩠ᨿᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᩈ᩠ᨿᨦ ᨯᩴ᩠ᨿᨶᩦ᩶ᨽᩣᩈᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ ᨾᩦᩁᩯ᩠ᨦᨣᩢᩴᩣᨲᩳ᩵ᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨ ᩈ᩠ᨿᨦᨸᩣ᩠ᨠᨾ᩵ᩣ᩠ᨶᨣᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨧ᩠ᨾᩥᨩ᩠ᨾᩨᨡᩮᩢᩢᩣᨾᩣᨯᩱᩢᨦ᩵ᩣ᩠ᨿ ᩓᩢᨠᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨶᩥᨿ᩠ᨾᩫᨻᩱ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ ᩋᩩᩈᩰ᩠ᨠ ᨶᩦ᩶ᩓ ᨨ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᨯᩱᩢᩁᩪᩢᨯᩱᩢᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩓ᩠ᩅᩢ ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱᩉᩮ᩠ᨲᩩᨹᩫ᩠ᩃᩓ᩠ᩅᩢ ᨣᩢᩅᩤ᩠ᨦᨧᩱᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᨷᨠᨲᩥᨵᨾ᩠ᨾᨯᩣ ᨾ᩠ᨶᩢᩉᩣ᩠ᨠᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱᨸᩮ᩠ᨶᩈᨧ᩠ᨧᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᩃᩰ᩠ᨠ ᨲᩯ᩵ᨣᩢᨷᩢᨣ᩠ᩅᩁᨷᩕᨾᩣ᩠ᨴᨶᩱᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣᩉᩨ᩶ᩁᩪᩢ ᩉᩨ᩶ᨡᩮᩢᩢᩣᨧᩱᨲᩣ᩠ᨾᨴᩦ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶ ᩓᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᨡ᩠ᨯᩢᨧᩱᨩᩱᩢᩉᩨ᩶ᨳᩪᨠ ᩅᩤ᩵ᩉᩨ᩶ᨳᩪᨠ ᨣᩢᩃᩣ᩠ᨦᨯᩦᩉᩮᩖᩨᩋᨷᩢᩁᩪᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ᪨᪨

 

ᩈᩯ᩠ᨦᨯᩯ᩠ᨦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ