ᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦ᩶ᩁᩮ᩠ᨶᩨ᩶ ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨧᩱᨤ᩠ᨶᩫ

dog

“ᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢ … ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩉ᩠ᩅᩫᨧᩱᨤ᩠ᨶᩫᨧᩱᨯᩴᩣ”
ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩃᩮᩢ᩵ᩣᨾᩦᩀᩪ᩵ᩅᩤ᩵… ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨧᩱᨯᩴᩣᨶ᩠ᨠᩢᩓ ᩉᩩᨾᨿᩨᨶ᩠ᨠᩫᨷᩮ᩠ᨯᨸᩣᨻᩱᩅ᩠ᨶᩢᪧ ᨴᩦ᩵ᩉᩮᩖᩨᩋᩁᩯ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᨴᩯᩢᨣᩢᨲᩥᨸᩮ᩠ᨶᨶᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᩉ᩠ᨾᩣ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨩᩮ᩠ᨠᩨᨠ᩠ᨶᩥᨾᩣ᩠ᨠᨶ᩠ᨠᩢᩓ ᨾᩯ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩉᩢᩣ᩠ᨾᨾ᩠ᨶᩢᨷᩣ᩠ᨷᩋᩮ᩠ᩋᩨᩢᩃᩪᨠ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨣᩢᨷᩢᨣᩮᩨ᩠ᨿᨼ᩠ᨦᩢᩈᩱ᩵ᨧᩱᨿ᩠ᨦᩢ ᨣᩴᩣᩈᨲᩥᨴᩦ᩵ᨾᩯ᩵ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩉᩢᩣ᩠ᨾᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨷᩕᨾᩣ᩠ᨱ ᪁᪅ ᨸᩦᨴᩦ᩵ᨻ᩠ᨶᩫᩢᨾᩣ ᨾᩦᩉᩮ᩠ᨲᩩᨠᩣ᩠ᩁᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨯᩉᩨᩢᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨻᩱ… ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨾᩦᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩨ᩵ᨦ ᨾ᩠ᨶᩢᨾ᩠ᨠᩢᨻᩱᩉᩣᨡ᩠ᩋᨦᨠ᩠ᨶᩥ ᨩ᩠ᩋᨾᩁ᩠ᨾᩥᩁ᩠ᩋᨾᩁᩮ᩠ᨶᩨᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦ ᨠ᩠ᩋᨷᩁᩮ᩠ᨶᩨᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨲ᩠ᨯᩥᩀᩪ᩵ᨧᩴᩣᨠᩣ᩠ᨯ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨩᩣ᩠ᨿᩈᩱ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨳᩣ᩠ᨾᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᩅᩤ᩵ “ᩉ᩠ᨶᩢᨣᩱᩢᪧᨠ᩠ᨶᩥᩉ᩠ᨾᩣ ᨷᩢᨠ᩠ᨶᩥᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᩌᩢᩣ?” ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨲ᩠ᩋᨷᩅᩤ᩵”ᨠ᩠ᨶᩥᨷᩢᩃ᩠ᨦᩫ”ᩅᩤ᩵ᨨ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᩓ ᨾᩦᩀᩪ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨶᩨ᩵ᨦ ᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᩉᩯ᩠ᨦᩢᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨿᩋ᩠ᨶᩢᨲᩣ᩠ᨠᩱᩅᩢᩉᩣ᩠ᨿᨻᩱ ᨹᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩱᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨾᩣ ᨣᩢᩉ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨣᩣ᩠ᨷᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢᩉᩯ᩠ᨦᩢᨡ᩠ᩋᨦᨾ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠᩮᩣᨵᩋᩣᨥᩣ᩠ᨲ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩤ᩠ᩅᨾᩱᩢᨶᩯ᩠ᨯᩃᩴᩣᨻᩱᨩ᩠ᩋᨾᩉ᩠ᨾᩣ ᨻᩳᩃᩴᩣᨻᩱᨡ᩠ᨯᩧᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨣᩢᩐᩢᩣᨾᩱᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩰ᩠ᩋᩡᨻᩱᨧᩢ᩠ᨷᩈᩱ᩵ᩉ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨾᩣ ᨧ᩠ᨶᩫᩉ᩠ᨾᩣᨸ᩠ᨶᩥᩢᨴᩤ᩠ᩅ᩵ᨻᩱᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ ᩓᩢᩋ᩠ᩅᨯᩉᩢ᩠ᨿᨦ᩠ᩋᨲ᩠ᩅᩫᨧᩮᩢᩢᩣᨠᩮᩢ᩵ᩣᩅᩤ᩵ “ᨧᩢᨾᩱᩢᩃᩮ᩠ᨠᨾᩱᩢᩉᩱ᩠᩵ᨿ ᨣ᩠ᨶᩢᨻᩰ᩠ᩋᩡᨧᩢ᩠ᨷᩈᩱ᩵ᨴᩦ᩵ᩉᩮ᩠ᨶᨯᪧᨾ᩠ᨶᩢᨴᩯᩢ ᨧᩨ᩵ᩉᩨᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨴ᩠ᨦᩨᨲᩣ᩠ᨿ ᨶᩦᩢᩓᨣᩨᨤ᩠ᨶᩫᨥᩢᩣᩉ᩠ᨾᩣᨴᩦ᩵ᨩᨶᩣ᩠ᨶ” ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨣᩢᨸ᩵ᩭᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨶ᩠ᩋᩁᨲᩣ᩠ᨿᩅᩱᩢᩉ᩠ᨶᩢᩢᩉᩮ ᨯᩰ᩠ᨿᨷᩢᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨿᨻᩱᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᨠ᩠ᩋᨷᨣᩮᩨ᩠ᨿᨻᩰ᩠ᩋᩡᨲᩦᨾᩣᨸᩮ᩠ᨶᩁᩢᩭ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨿᩩ᩵ᨾᨾᩨᨧᩮᩢᩢᩣᨠᩮᩢ᩵ᩣᨾ᩠ᩋᨠᨶᩦᩢᨷᩢᨲᩣ᩠ᨿᨷᩢᨾᩦᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦᩢᩓ ᨯᩰ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨠᩮᩣᨵᨧᩱᨯᩴᩣ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨧᩢᨠ᩠ᨶᩥᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩣᨣᩣ᩠ᨷᨠ᩠ᨶᩥᨩ᩠ᨶᩥᩢᨡ᩠ᩋᨦᨾ᩠ᨶᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩁᩮ᩠ᨶᨯᩣᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨴᩦ᩵ᨧᩢᨾᩣᨳᩮ᩠ᩋᩨᩃᩯ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᩈ᩠ᨦᩢ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᩱᩈ᩵ᩉᩨᩢᨻᩱᩢᩉ᩠ᨾᩣᨲᩣ᩠ᨿᩅᩱᩢ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩱ᩵ᨾᩮᩢᩣᨲᩯ᩵ᨠᩮ᩠ᨷᨠ᩠ᨶᩥᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᨲᩣᨠᩫ᩠ᨷᨧ᩠ᨶᩫᩃ᩠ᨾᩨᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩉ᩠ᨾᩣ ᨻᩳᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨾᩣᨳ᩠ᨦᩨ ᨣᩢᨻ᩠ᩋᩢᨦᪧᨯ᩵ᩣᪧᨠᩯ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩱ᩵ᩅᩤ᩵ ᩉ᩠ᨾᩣᩉᩣ᩠ᨿᨻᩱᩉᩱ᩠ᨶ ᩓ᩠ᩅᩢᨼ᩠ᨦᩢ᩵ᨼᩢᩣ᩠ᩅᩃᩯ᩠ᨶ᩵ᨩ᩠ᩋᨾᩁᩭᩃᩮ᩠ᨯᩨᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩱ  ᨴ᩠ᨦᩢᨻ᩠ᩋᩢᨦᨣᩴᩣᩅᩤ᩵ “ᩉᩮ᩠ᨯᩈ᩠ᨦᩢᩉ᩠ᨾᩣᩉᩫ᩠ᨿᨠᨲ᩠ᩅᩫᨶᩦᩢᨾ᩠ᨶᩢᨷᩢᨲᩣ᩠ᨿ” ᨷ᩠ᨯᩧᩉ᩠ᨶᩨ᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨯᩱᩢᨿ᩠ᨶᩥᩈ᩠ᨿᨦᩉ᩠ᨾᩣᩉᩮᩢ᩵ᩣ ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᩁᩦ᩠ᨷᨩ᩠ᩋᨾᩈ᩠ᨿᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩱᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿ ᨹᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨻᩱᨳ᩠ᨦᩨᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨣᩨ ᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᩋ᩠ᨶᩢᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨧᩢᨲᩣ᩠ᨿ ᨾ᩠ᨶᩢᨾᩦᩃᩪᨠᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᩋᩢᨦᩃᩢ᩠ᨿᨦ ᪅ ᨲ᩠ᩅᩫ ᩅᩱ᩠ᨿᨠ᩵ᩴᩣᩃ᩠ᨦᩢᨴ᩠ᨠᩧᨠ᩠ᨶᩥᨶ᩠ᨾᩫᩀᩪ᩵ ᩃᩣ᩠ᨦᨲ᩠ᩅᩫᨣᩢᩃᩯ᩠ᨶ᩵ᨻᩱᨣᩣ᩠ᨷᨩ᩠ᨶᩥᩢᩋ᩠ᨶᩢᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨣᩣ᩠ᨷᨾᩣᨺᩣ᩠ᨠ ᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨲ᩠ᩅᩫᨶᩦᩢ ᨲᩣ᩠ᨿᩓ᩠ᩅᩢᨼ᩠ᨶᩨᩢᨤ᩠ᨶᩨᨳ᩵ᩣ᩠ᨦᨲᩥᨷᩢᨩᩱ᩵ ᨲᩯ᩵ᨴᩦ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨿ᩠ᩋᨾᨲᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱᩋ᩠ᨶᩢᨠᩯ᩠ᨶ᩵ᨡᩯ᩠ᨦ ᩁ᩠ᩋᩢᨦᩈᩯ᩠ᨶ᩵ᨴ᩠ᨯᩧᩈᩣ᩠ᨿᨧᩱᩁ᩠ᨠᩢᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᨦᩢᩉᩮᩖᩨᩋ ᩋ᩠ᨶᩢᨧᩢᨲ᩠ᩋᩢᨦᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᩉᩨᩢᨯᩱᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩨᩢᩃᩪᨠᩁ᩠ᨠᩢᩋ᩠ᨶᩢᩀᩪ᩵ᨻᩣ᩠ᨿᩉᩖᩢᨦᨯᩱᩢᨠ᩠ᨶᩥᨿ᩠ᨦᩢᨶ᩠ᨾᩫ ᨠᩣ᩠ᩁᨵᩩᨷᨻᩰ᩠ᩋᩡᨡ᩠ᩋᨦᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᩢ ᨧᩮ᩠ᨷᩈᩯ᩠ᨷᨴᩮ᩠ᩋᩨᩢᨳ᩠ᨦᩨᩈ᩠ᨾᨦ᩠ᩋ ᩃᩮ᩠ᨯᩨᩉᩱᩖᨿᩢᩭᩋ᩠ᩋᨠᨸᩮ᩠ᨶᩈᩣ᩠ᨿᪧ ᨲᩯ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨣᩢᨿ᩠ᨦᩢᩃᩣ᩠ᨠᨲ᩠ᩅᩫᨾ᩠ᨶᩢᨤ᩠ᨶᩨᨣᩭ ᨯᩴ᩠ᨿ ᩈ᩠ᨶᩢ᩵ᪧᩈ᩵ᩣ᩠ᨿᪧᩃᩩᨠᪧᨣᩤ᩠ᨶᪧ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨻ᩠ᩋᨠᨾᩣᩉᩣᩃᩪᨠᨾ᩠ᨶᩢᨤ᩠ᨶᩨᨧ᩠ᨶᩫᨯᩱᩢ ᩓᩢᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨣᩨ… ᨴᩤ᩠ᨦᩉᩮ᩠ᨯᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩱ᩠᩵ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ ᩋ᩠ᨶᩢᩁ᩠ᨠᩢᩃᩪᨠᨾᩣ᩠ᨠᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᨯᩰ᩠ᨿᨷᩢᩉᩱ᩠ᨾᩢᨧᩱᨲ᩠ᩅᩫᩅᩤ᩵ᨧᩢᨲᩣ᩠ᨿ ᨶᩦᩢᨣᩨᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱᩋ᩠ᨶᩢᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩱ᩠᩵ᨿᨡ᩠ᩋᨦᨾᩯ᩵ ᨷᩢᩅᩤ᩵ᩈ᩠ᨲᩢᩉᩕᩨᨤ᩠ᨶᩫ ᨣᩢᨾᩦᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨠ᩠ᨶᩢ ᨾᩯ᩠ᨶᩢᨾ᩠ᨶᩢᨧᩢᨲᩣ᩠ᨿ ᨣᩢᨡᩳᩉᩨᩢᩃᩪᨠᨡ᩠ᩋᨦᨾ᩠ᨶᩢ ᨯᩱᩢᩋ᩠ᨾᩥ᩵ᩉᩮᨳᩯ᩠ᨦᩢᨤᩣ᩠ᨷᩉ᩠ᨶᩨ᩵ᨦ ᨾᩯ᩵ᩉ᩠ᨾᩣᨡ᩠ᨯᩢᨧᩱᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨯᩦᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨴᩮᩢ᩵ᩣᨴᩦ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᩉᩮ᩠ᨯᨯᩱᩢ ᨶᩣᩴᩢᨲᩣᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᩉᩱᩖᩉᩖᩢ᩵ᨦ ᩉᩮ᩠ᨾᩨᩁᨾ᩠ᨶᩢᨧᩢᩅ᩠ᩋᩁᨡᩳᩃᩢ᩠ᨿᨦᨶ᩠ᨾᩫᩃᩪᨠᨸᩮ᩠ᨶᨻ᩠ᩋᨠᩈᩩᨯᨴᩢᩣ᩠ᨿᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨾ᩠ᨶᩢᨧᩢᨲᩣ᩠ᨿ ᩈᩣ᩠ᨿᨲᩣᨡ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨾᩣᩈᩰ᩠ᨠᩈᩮᩢᩢᩣᨾᩣ᩠ᨠᨶ᩠ᨠᩢ ᨾ᩠ᨶᩢᩯᩉ᩠ᨦᩁᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᩉ᩠ᨶᩢᩣᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᩓᩢᨩᩣ᩠ᨿᩈᩱ᩵ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨦᩥᩅ᩠ᩋᩁᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᨿᨲᩣ ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩱᩢᩉᩖᩩᨯᨲ᩠ᨠᩫᨧᩣ᩠ᨠᨾᩨᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦ ᩓ᩠ᩅᩢᨣᩢᨿ᩵ᩣ᩠ᨦᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩱᨯᩪᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᨶᩢᩢ ᨶᩱᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᨴᩦ᩵ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᩉ᩠ᨶᩢᨷᩢᨩᩱ᩵ᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢ ᨲᩯ᩵ᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨶᩢᨸᩮ᩠ᨶᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾᩯ᩵ ᨴᩦ᩵ᨿ᩠ᨦᩥ᩵ᩉᩱ᩠᩵ᨿᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩱᩃᩰ᩠ᨠ ᩋ᩠ᨶᩢᩋ᩠ᨯᩫᨧᩮ᩠ᨷᨸᩣ᩠ᨶᨲᩣ᩠ᨿᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨻ᩠ᩋᨠᨻᩱᩉᩣᩃᩪᨠᩉᩨᩢᨯᩱᩢ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨸᩣ᩠ᨠᩈ᩠ᨦᩢ ᨷᩢᩋ᩠ᩋᨠ ᨴᩩᨠᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨡᩴᩣᩀᩪ᩵ᨴᩦ᩵ᨠ᩠ᩅᨦᨤᩳ ᩈᩣ᩠ᨿᨲᩣᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᨣᩮᩨ᩠ᨿᨠᩢᩣᩉᩖᩢᩣ᩠ᨦᨡᩯ᩠ᨦ ᨣᩢᩋ᩠ᩅᩢᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᩃ᩠ᨦᩫᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩢ᩠ᨷᨾᩦᩉ᩠ᨾᩣᨶᩢᩭᨲ᩠ᩅᩫᩉ᩠ᨶᩨ᩵ᨦᩃᩯ᩠ᨶ᩵ᨾᩣᩉᩣᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦ ᩓᩢᩈ᩠ᨶᩢ᩵ᩉᩣ᩠ᨦᩈᩱ᩵ᨯ᩠ᨠᩥᪧ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᩋᩩᩢᨾᩉ᩠ᨾᩣᨶᩢᩭᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᩓ᩠ᩅᩢᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨻᩱᨴᩦ᩵ᩈᩣ᩠ᨿᨲᩣᨡ᩠ᩋᨦᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢ ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨿ᩠ᩋᨾᩁᩢ᩠ᨷᨹ᩠ᨯᩥ ᩓᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩅᩤ᩵ “ᨡᩢᩣᨡᩳᩋᨽᩱ᩠ᨿᨶᩮ᩠ᩋᩨᩢ” ᨿᩣ᩠ᨾᨶ᩠ᨶᩢᩢᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢᨣᩢᩈᩢ᩠ᨿᨦᨧᩱᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱᨣᩴᩣᨯᩴ᩠ᨿᩓ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᩓᩢᨩᩣ᩠ᨿᩈᩱ᩵ᨩ᩵ᩭᨠ᩠ᨶᩢᩐᩢᩣᩉ᩠ᨾᩣᨾᩯ᩵ᨲᩣ᩠ᨿᨶ᩠ᨶᩢᩢᨻᩱᨺ᩠ᨦᩢᩉᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨠᩮ᩠ᨷᩐᩢᩣᩉ᩠ᨾᩣᨶᩢᩭ ᪅ ᨲ᩠ᩅᩫᨶ᩠ᨶᩢᩢᨾᩣᩃᩢ᩠ᨿᨦᨯᩪ ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᨶ᩠ᨶᩢᩢᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨣᩢᨠᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨧ᩠ᨲᩥᨧᩱᨯᩦ ᨷᩢᩃᩨ᩠ᨷᨿᩨᨶ᩠ᨠᩫᨿᩨᨠᩱ᩵ᨳᩯ᩠ᨦᩢ ᨣ᩠ᨶᩢᨩᩣ᩠ᨿᩈᩱ᩵ᨳᩣ᩠ᨾ “ᩅ᩠ᨶᩢᨶᩦᩢᨷᩢᨠ᩠ᨶᩥᩉ᩠ᨾᩣᩌᩢᩣ” ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨣᩢᨲ᩠ᩋᨷᩅᩤ᩵ “ᨾ᩠ᨶᩢᩋᩣ᩠ᨧᨾᩦᩃᩪᨠᨾ᩠ᨶᩢᨻᩱᩢᩀᩪ᩵ᨣᩢᨸᩮ᩠ᨶᨯᩱᩢ” ᩅᩤ᩵ᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦᩢᩓ ᨻᩳᨳ᩠ᨦᩨᩅ᩠ᨶᩢᨠᩮ᩠ᨯᩨ ᨸᩦᩉᩱ᩠ᨾ᩵ ᩮᨡᩢᩢᩣᩋ᩠ᩋᨠᩅᩔᩣ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨣᩢᨻᩱᩈᩫᨾ᩠ᨾᩣᨣᩤᩁᩅᨾᩯ᩵ᨴᩩᨠᪧᨸᩦ ᨴ᩠ᨦᩢᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢᨷᩢᨣᩮᩨ᩠ᨿᩉᩮ᩠ᨯᨾᩣᨠ᩠ᩋ᩵ᩁᨶ᩠ᨶᩢᩢᩓ

ᩐᩢᩣᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠ facebook เดอะ นอร์มอล วัน