ᩈ᩠ᨿᨦᨧᩣ᩠ᨠᩉ᩠ᨾ᩵ᩪᩁᩮᩢᩣᨩᩣ᩠ᩅᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨ

apple_button

ᩋᩱᨼᩰ᩠ᨶᨶ᩼ (iPhone) ᨲᩮ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨠᩋᩯᩢ᩠ᨷᨻᩮ᩠ᩋᩥᩃ᩼


android
ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨴᩰᩁᩈᩢ᩠ᨷ Android ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯ

ᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨹᩪᩢᨴᩦ᩵ᨡᩮᩢᩢᩣᨣᩪᨣᩮ᩠ᨶᩥᩃ᩼ᨷᩢᨯᩱᩢᨯᩱᩢ ᩉᩕᩨ ᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩳ᩶ ᨯᩣ᩠ᩅᨶ᩼ᩉᩰᩖᨯᨴᩦ᩵ᨶᩦ᩶

Khun Redio

ᩋ᩠ᩋᩁᩃᩣ᩠ᨿᨶ᩼ᨴᩩᨠᩅ᩠ᨶᩢ ᩅᩮᩃᩣᨯ᩠ᨦᩢ᩵ᨶᩦ᩶ᨡᩢᩣ
ᩅᩮᩃᩣᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ 8-9 ᨠᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩨ ᪨ ᩅᩮᩃᩣᨵᩱ᩠ᨿ 8.30-9.30 ᨠᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩨ ᪨ ᩅᩮᩃᩣᩉᩳ᩶ 9.30-10.30 ᨠᩣ᩠ᨦᨤ᩠ᨶᩨ
ᨯᩰ᩠ᨿᨯᩦᨩᩮᩉ᩠ᨶᩢᩣᨾ᩠ᨶᩫᨤ᩠ᨶᩫᨾᩮ᩠ᨦᩨᨡ᩠ᨶᩨᨡᩢᩣᨯᩯ᩵