Latest

ᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦ᩶ᩁᩮ᩠ᨶᩨ᩶ ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᨧᩱᨤ᩠ᨶᩫ

...--> "ᩉ᩠ᨾᩣᨡᩦᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᩢ ... ᨸ᩠ᨿ᩵ᩁᩉ᩠ᩅᩫᨧᩱᨤ᩠ᨶᩫᨧᩱᨯᩴᩣ" ᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩃᩮᩢ᩵ᩣᨾᩦᩀᩪ᩵ᩅᩤ᩵... ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨤ᩠ᨶᩫᨧᩱᨯᩴᩣᨶ᩠ᨠᩢᩓ ᩉᩩᨾᨿᩨᨶ᩠ᨠᩫᨷᩮ᩠ᨯᨸᩣᨻᩱᩅ᩠ᨶᩢᪧ ᨴᩦ᩵ᩉᩮᩖᩨᩋᩁᩯ᩠ᨦᨶ᩠ᨶᩢᩢᨴᩯᩢᨣᩢᨲᩥᨸᩮ᩠ᨶᨶᩮ᩠ᩋᩨ᩶ᩉ᩠ᨾᩣ ᨩᩣ᩠ᨿᩈᩯ᩠ᨦᨩᩮ᩠ᨠᩨᨠ᩠ᨶᩥᨾᩣ᩠ᨠᨶ᩠ᨠᩢᩓ ᨾᩯ᩵ᨾ᩠ᨶᩢᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᩉᩢᩣ᩠ᨾᨾ᩠ᨶᩢᨷᩣ᩠ᨷᩋᩮ᩠ᩋᩨᩢᩃᩪᨠ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᩉᩮ᩠ᨲᩩᨯᩱᨩᩣ ᨩᩨ᩵ᨧ᩠ᨦᩥ᩵ᨠᩣ᩠ᨿ ?

...--> ᨣ᩠ᨶᩢᩁᩮᩢᩣᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᩈ᩠ᨦᩢᪧᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᩓᩢᨷᩢᩅᩤ᩵ᨲ᩵ᩴᩣᨶᩣ᩠ᨶᨾᩮ᩠ᨦᩨᩉᩱ᩠ᨶᨣᩢᩓ᩠ᩅᩢ ᩈ᩠ᨦᩥ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩵ᨦᨴᩦ᩵ᩁᩮᩢᩣᨧᩢᩈ᩠ᨦᩢᨠᩮ᩠ᨲᩩᩉ᩠ᨶᩢ ᨣᩢᨣᩨᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨡ᩠ᩋᨦᨩᩨ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᨦ ᩅ᩠ᨯᩢᨣᩢᨯᩦ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᨣᩢᨯᩦ ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨣᩢᨯᩦ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨾᩮ᩠ᨦᩨᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ

...--> ᨹᩫ᩠ᩃᨠᩣ᩠ᩁᨻᩕ᩠ᩋᨾᩢᨠᩩᨾᨸᩣ᩠ᨦᩉᩖᩅ᩠ᨦᨶᩱᨴᩈᩅᩤ᩠ᩁᨴᩦ᩵ ᪂᪁ ᨾᩦᨹᩪᩢᨶᩣᩴᨩᩣ᩠ᩅᨤᩮ᩠ᩋᩥᩉ᩠ᨿᩩᨷᨠ᩠ᩋᩢᨦᨠ᩵ᩣ᩠ᨦ ᨡᩮᩢᩢᩣᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨩ᩠ᩋᨾᩉ᩠ᨶᩴᩣᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯ ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨧᩩᩢᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧ

...-->   ᨡᩮᩢᩢᩣᩱᨧᨡᩳ᩶ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨧᩩᩢᨾᨧᩮᩢᩢᩣᨼᩢᩣ -------------------------- ᩉ᩠ᨶᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨧᩮᩢᩢᩣᩉᩖᩣ᩠ᨿᨲ᩠ᨶᩫ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨳ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᩋᩪᩢᨧᩣᨠ᩠ᨶᩢ ᨿ᩠ᨦᩢᨷᩢᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᨠᩫᩃ᩠ᨦᩫᨯᩱᩢᩅᩤ᩵ ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩅᩤ᩵ᩉᩨᨴᩯᩢ ᩓᩢᨾᩦᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᩅᩤ᩵ᩉᩨ ᨡᩢᩣᨣᩢᨯᩱᩢᩉᩣᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᨷᩕ᩠ᨿᨷᨴ᩠ᨿᨾ ᨽᩣᩈᩣᨵᩱ᩠ᨿ ᨡᩮ᩠ᨾᩁ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼

...--> ᩁᩪᩢᩁᩮ᩠ᨦᩨ᩵ᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩪᨶᩥᨤᩰ᩠ᨯᨯ᩼ (Tai Tham Unicode) Tai Tham Unicode font ᨣᩨᨼ᩠ᩋᩁᨴ᩼ᨾᩣᩕᨲᨮᩣ᩠ᨶᩈ᩵ᩴᩣᩁᩢ᩠ᨷᨽᩣᩈᩣᨴᩱᨵᨾ᩠ᨾ᩼ (ᨡ᩠ᨶᩨ/ᩃᩨ᩶/ᩃᩢᩣ᩠ᨶᨶᩣ) ᩋ᩠ᨶᩢ ᨾᩦᨠᩣ᩠ᩁᨡᩮᩢᩢᩣᩁᩉᩢ᩠ᩈᨴᩦ᩵ᩁ᩠ᩋᩢᨦᨩᩨ᩵ᩅᩤ᩵...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨷᩅ᩠ᨲᩢᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨸᩮ᩠ᨶᨾᩣᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼

...--> ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼ (ᩅ᩠ᨶᩢᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢ) Valentine's Day ᨸᩮ᩠ᨶᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ᨴᩩᨠᪧᨤ᩠ᨶᩫ ᨶᩣᩴᨯ᩠ᩋᨠᨾᩯ᩠ᨦᩈᩦ᩵ ᨾᩣᨾ᩠ᩋᨷᩉᩨ᩶ᨠ᩠ᨶᩢ ᨻᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩉᩯ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨳ᩠ᨦᩨᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᩁ᩠ᨠᩢᨴᩦ᩵ᨾᩦᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢ ᩅ᩠ᨶᩢᩅᩤᩃᩮ᩠ᨶᨵᩣ᩠ᨿᨶ᩼ᨶᩦ᩶ ᨾᩦᨷᩕᨧᩴᩣᨴᩩᨠᪧᨸᩦ ᨶᩱᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 14 ᨯᩮ᩠ᨶᩨ 2 ᨠᩃᩣ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᩉᩯ᩠ᨦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ

...--> ᩈᩘᨥᨧᩮᩢᩢᩣᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿ ᩋ᩠ᨶᩢᨾᩦᨧᩮᩢᩢᩣᨣᩕᩪᨤᩴᩣᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿ ᨵᨾ᩠ᨾᩈᩣᨾᩥ ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣᩈᩮᩓ᩠ᩅᩢ ᨯᩱᩢᩅᩤ᩠ᨦᨹᩯ᩠ᨶᨠᩳ᩵ᩈᩢᩣ᩠ᨦ ᨾᩉᩣᩅᩥᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨡ᩠ᩋᨦᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ (Shan State Buddhism University : SSBU) ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨲ᩠ᩋ᩵ᩁᨦᨣᩦ᩠ᨿ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩉᩣᩋᨣ᩠ᨣᩥᨽᩱ᩠ᨿᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᩴ᩶ᩈ᩠ᨶᩢ᩵

...--> ᨠᩮ᩠ᨯᩨᩉᩮ᩠ᨲᩩᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢᩉᩱ᩠ᨿ᩵ ᨴᩦ᩵ᨾᩮ᩠ᨦᩨᨶᩣᩴ᩶ᩈ᩠ᨶᩢ᩵ ᨸ᩠ᨯᩫᩉᩮ᩠ᨶᩨᩋᨾᩮ᩠ᨦᩨᨴᩱ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 4/2/16 ᨲ᩠ᨦᩢᩢᨲᩯ᩵ᩅᩮᩃᩣ 1 ᨾᩰ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᨦᩅ᩠ᨶᩢ ᨷᩤ᩠ᨶᩢᩁᩮ᩠ᨶᩨᨳᩪᨠᨼᩱᩉᩱ᩠ᨾᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 300 ᩁᩢᩭᩉᩖᩢᨦᩁᩮ᩠ᨶᩨ ᪨ ᨤ᩠ᨶᩫᨷᩢᩣ᩠ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᩉᩮᩖᩨᩋ 2000 ᨤ᩠ᨶᩫ ᨷᩢᨾᩦᨴᩦ᩵ᩀᩪ᩵ᩋᩣᩈᩱ᩠ᨿ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣᨿᩳᨣᩕᩪᨷᩤ

...--> ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣᨳᩮᩁᩅᩤᨴ ᩋᩣᨱᩣᨧ᩠ᨠᩢᨴᩱᩈᩥ᩠ᨷᩈ᩠ᩋᨦᨻ᩠ᨶᩢᨶᩣ ᨧᩢᨾᩦᨻᩭᨾᩉᩣᨸᩣ᩠ᨦ ᨠ᩵ᩣ᩠ᩅᨣᩨᨠᩣ᩠ᩁᨿ᩠ᨠᩫᨿᩳᩈᨾᨱᩈ᩠ᨠᩢ ᨻᩕᨽᩥᨠ᩠ᨡᩩᨧᩮᩢᩢᩣ ᪅ ᨲ᩠ᨶᩫ ᨡ᩠ᨶᩨ᩶ᨳ᩠ᨦᩨᩋᨣ᩠ᨣᨮᩣᨶᨶ᩠ᨲᩁ ᨸᩮ᩠ᨶᩈ᩠ᨾᩫᨯᩮ᩠ᨧᩈᩘᨥᩁᩣᨩᩣ ᩓᩢᨻᩕᨣᩩᩁᩩᨣᩕᩪᨷᩤᨾᩉᩣᨳᩮ᩠ᩁ ᩅᩱᩢᨸᩮ᩠ᨶᨣᩮᩢᩢᩣᨷᩤ᩠ᨶᩢᨣᩮᩢᩢᩣᨾᩮ᩠ᨦᩨ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

ᩈᩢ᩠ᨷᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ ᪃ ᨽᩣᩈᩣ

...--> ᪁᪩ ᩉ᩠ᨾᩅ᩠ᨯᨠᩣ᩠ᩁᩈ᩠ᨠᩧᩈᩣ -------------------------------------------- school   โรงเรียน  ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁ nursery school  โรงเรียนอนุบาล ᩁᩰ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩋ᩠ᩋ᩵ᩁᨶᩢᩭ primary school ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ

5 ᨽᩣᨵᩦᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶ 1

...--> 5 ᨽᩣᨵᩦᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨᨧᩢᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶ 1 -------------------------------- 5 ᨽᩣᨵᩦᨠᩣ᩠ᩁᨾᩮ᩠ᨦᩨᨿᩣ᩠ᨦᨹᩮ᩠ᨠᩨ ᩅᩤ᩠ᨦᨹᩯ᩠ᨶᨧᩢᩁ᩠ᩋᨾᨸᩮ᩠ᨶᨽᩣᨵᩦᨯᩴ᩠ᨿ ᩃᩪᩁᩈᩮᨴᩦ᩵ᨲ᩠ᩅᩫᨴᩯ᩠ᨶᨴ᩠ᨦᩨ 5 ᨽᩣᨵᩦ ᨻᩕ᩠ᩋᩢᨾᨠᩩᨾᨠ᩠ᨶᩢ ᨾᩮ᩠ᩋᩨ᩵ᩅ᩠ᨶᩢᨴᩦ᩵ 26/01/2016 ᨴᩦ᩵ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ᨾᩣ...
ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᨳᩯ᩠ᨦᩢ